a. Hoa kỳ
      Hoa Kỳ yêu cầu tất cả những nông sản nhập khẩu phải đạt phẩm cấp theo tiêu chuẩn của Ban Thị Trường thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Thông tin chi tiết về các yêu cầu phẩm cấp và chất lượng sản phẩm được Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ xây dựng có  thể tìm thấy tại các địa chỉ Internet sau:
      USDA: www.ams.usda.gov/standards/stanfrfv.htm
      USDA: www.ams.usda.gov/fv/moab-8e.html
      FDA: www.cfsan.fda.gov/~dms/lab-ind.html
      Một trong những cấu thành của dự luật trang trại (Farm Bill) năm 2002 (Luật An ninh trang trại và Đầu tư nông thôn năm 2002) là thực hiện việc bắt buộc ghi nhãn về nước xuất xứ (COOL). Thông tin chi tiết về chương trình này có thể tìm thấy trên trang Web:
      USDA: www.ams.usda.gov/cool/

      b. Cộng đồng Châu Âu
      Cộng đồng Châu Âu yêu cầu rau quả t­ơi nhập khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn thị trường của EU về chất lượng và ghi nhãn. Việc kiểm soát đ­ợc cơ quan thanh tra tiến hành tại địa điểm nhập khẩu hoặc trong một vài trường hợp được kiểm chứng tại nước thứ ba, tại địa điểm xuất khẩu. Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn thị trường của EU tham vấn với Cục Môi Trường, Thực phẩm và Vấn đề nông thôn của Anh Quốc (DEFRA) trên trang Web:
      DEFRA: www.defra.gov.uk/hort/hmi.htm
      Hỗ trợ trực tuyến xuất khẩucủa EU cho các nước đang phát triển trên trang Web:
      EU: www.export­-help.cec.eu.int
      c. Nhất bản
      Nhật Bản đòi hỏi sản phẩm nhập khẩu phải tuânthủ các quy định trong Luật vệ sinh Thực phẩm,Luật tiêu chuẩn Nông Nghiệp của Nhật Bản vàLuật đo lường. Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn vàcác thủ tục nhập khẩu đối với các sản phẩm cụ thể có thể thấy trêncác trang Web sau: Tổ chức Ngoại Thương Nhật Bản:
      www.jetro.go.jp/en/market/regulations/
      Bộ Nông Nghiệp, Lâm Nghiệp và Thủy Sản:
      www.maf.go.jp/soshi­ki/syokuhin/hinshitu/e_label/index.htm
  
      a. Hoa Kỳ
      Tại Hoa Kỳ, mức dư lượng tối đa với các loại ­thuốc bảo vệ thực vật cho đ­ợc thiết lập bởi Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) và đ­ợc Cơ quan Quản lý về Thực phẩm và Dược Phẩm (FDA) giám sát ngay tại địa điểm nhập khẩu đối với tất mặt hàng nông sản. Thông tin chi tiết về các yêu cầu và mức dư lượng tối đa đươc thiết lập bởi Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) có thể tìm trên trang Web:
      www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/40cfr180_04.html
      www.epa.gov/pesticides/food/viewtols.html
      www.epa/gov/fedrfstr/EPA­PEST/index.html
      Trang web d­ới đây có thể giúp người sử dụng biết được mức dư lượng tối đa của Hoa Kỳ và các nước nhập khẩu khác theo cây trồng, các loại hoạt chất hoặc dạng thuốc bảo vệ thực vật và quốc gia: www.fas.usda.gov/htp/MRL.asp
      b. Cộng đồng Châu Âu
      Các nước trong cộng đồng Châu Âu tiếp tục giảm mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật cho phép với các sản phẩm. Với nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật hiện đã có các mức dư lượng chung áp dụng cho toàn bộ Cộng đồng Châu Âu. Tuy nhiên, một số loại thuốc thì mức dư lượng lại khác nhau giữa các nước. Mỗi quốc gia phải xác định là đáp ứng được các quy định (thường là thông qua bộ nông nghiệp) tại địa điểm nhập khẩu. Trường hợp các nước trong Cộng đồng Châu Âu chưa thiết lập được mức dư lượng tối đa, các nhà xuất khẩu yêu cầu cần phải có giấy phép nhập khẩu. Thông tin chi tiết về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho phép của các n­ớc thành viên trong cộng đồng Châu Âu có thể tìm trên các trang Web d­ới đây:
      www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm
      www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection/index_en.htm
      www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lnb/l21289.htm
      Các điểm liên hệ thích hợp của các n­ớc thành viên trên trang Web:
      www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection.evaluation/con­tact_dec.xls
      Thông tin về thủ tục đăng ký cấp phép nhập khẩu:
www.pesticides.gov.uk/applicant_guide.asp?id=1239
      c. Nhật Bản
      Tại Nhật Bản, Bộ Y Tế, Lao Động và Phúc Lợi Xã Hội và Cục Môi tr­ờng chịu trách nhiệm trong việc thiết lập và kiểm tra các mức dư lượng. Các mức dư lượng này dựa trên Luật Vệ Sinh Thực Phẩm. Để có thêm thông tin về an toàn thực phẩm có thể truy cập vào trang Web:
      www.mhlw.go.jp/english/topics.foodsafety/index.html

      a. Hoa Kỳ
      Chính phủ Hoa Kỳ đã thông qua Luật Khủng bố Sinh học, Luật này yêu cầu tất cả các nhà xuất khẩu phải đăng ký với Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) và đưa ra thông báo trước khi sản phẩm đến Hoa Kỳ. Để biết thêm chi tiết về Luật Khủng bố Sinh học của Hoa Kỳ hãy liên hệ: Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm tại trang Web:
      www.cfsan.fda.gov/~dms/ffsbtac5.html
      www.access.fda.gov/
      Chư­ơng trình ghi nhãn nước xuất xứ (COOL) yêu cầu thực hiện ngày 30 tháng 9 năm 2008 tên n­ớc xuất xứ phải được ghi rõ trên nhãn của sản phẩm đối với một số mặt hàng nông sản. COOL sẽ có ảnh h­ởng đến các qui định về truy xuất nguồn gốc của Hoa Kỳ tới các nước cung cấp. Thông tin chung về chương trình này có thể tìm thấy tại địa chỉ:
      USDA: www.ams.usda.gov/cool/
      b. Cộng đồng Châu Âu
      Các quy định của Cộng đồng Châu Âu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm có hiệu lực từ tháng 1 năm 2005. Để tuân thủ những quy định này, điều quan trọng là các nhà nhập khẩu EU xác định rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Chính vì lý do đó, gần đây yêu cầu các nhà xuất khẩu tuân thủ các qui định về truy xuất nguồn gốc thậm trí trong trường hợp các nhà xuất khẩu tại các nước đối tác thương mại theo luật không đòi hỏi phải thỏa mãn yêu cầu về truy xuất nguồn gốc áp dụng trong cộng đồng Châu Âu. Thông tin chung về truy xuất nguồn gốc có thể tìm thấy tại địa chỉ sau:
      www.europa.eu.int.comm/food/food/foodlaw/guidance/guidance_rev_7_en_pdf
      www.europa.eu.int.comm/food/food/foodlaw/traceability/index_en.htm
      www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/132041/htm
      Để có được giải thích về các yêu cầu vệ sinh thực phẩm, hãy tham vấn qua địa chỉ:
      www.europa.eu.int/comm/food/food/biasafe­ty /hygienelegislation/ guidance_doc_8522004_en.pdf
c. Nhật Bản
      Tại đến thời điểm soạn thảo tài liệu hướng dẫn này, Nhật Bản vẫn chưa có các  yêu cầu về truy xuất nguồn gốc đối với các nhà xuất khẩu.
      a. Hoa Kỳ
      Tại Hoa Kỳ, Các thanh tra viên của Cơ quan Thanh tra sức khỏe Động Thực vật (một cơ quan thuộc bộ Nông nghiệp Mỹ) phải kiểm tra và chứng nhận tất cả các lô hàng trước khi khai báo Hải quan. Nếu có dấu hiệu của sâu hại hoặc dịch bệnh đ­ợc phát hiện, sản phẩm có thể bị khử trùng (hoặc xử lý theo cách khác), bị trả lại nước xuất khẩu hoặc bị tiêu hủy. Thông tin chi tiết về hệ thống kiểm dịch thực vật của Hoa Kỳ có thể tìm kiếm trên trang Web:
      USDA: www.aphis.usda.gov/ppq/permits
      b. Cộng đồng Châu Âu (EU)
      Để xuất khẩu sang EU, các nhà sản xuất và xuất khẩu phải tuân thủ các quy định về sức khỏe thực vật của EU. Các quy định đ­ợc áp dụng ngay tại địa điểm nhập khẩu. Để có thêm thông tin về các quy định về sức khỏe thực vật của EU, liên hệ qua cổng thông tin điện tử Kiểm dịch Thực vật Quốc tế:
      www.ippc.int/IPP/En/nppo.jsp
      hoặc để có nội dung cụ thể về các quy định về kiểm dịch thực vật của ủy ban Châu Âu (Hội đồng thanh tra 2000/29/EC có sửa đổi) truy cập vào trang Web:
      www.europa.eu.int/eur­lex/en/consleg/pdf/ 2000/en_2000L0029_do_ 001.pdf
      c. Nhật Bản
      Chính phủ Nhật bản yêu cầu các n­ớc cung cấp phải tuân thủ Luật Bảo vệ thực vật, Luật Sức khỏe Thực vật và Luật Vệ sinh Thực phẩm. Những quy định được thi hành bởi Phòng Bảo vệ Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF). Thông tin chi tiết về các quy định kiểm dịch thực vật hoặc hệ thống kiểm dịch của Nhật Bản có thể tìm thấy trên các trang Web: Trạm Bảo vệ Thực vật:
      www.pps.go.jp/english/
      Tổ chức Ngoại thương của Nhật Bản:
      www.jetro.go.jp/en/market/regulations/pdf/plant2003apr­e.pdf
      Kiểm dịch động vật:
      www.maff­aqs.go.jp/english/ryoko/index.htm
      a. Hoa Kỳ
      Cơ quan hải quan chỉ có thể cấp phép nhập cho các sản phẩm vào Hoa Kỳ sau khi đã được APHIS và FDA kiểm tra tại nơi nhập khẩu. Các nhà xuất khẩu cũng phải trả các loại thuế cần thiết tại đó, khi đã xác định được số lượng, giá trị, kiểu dáng và nước xuất xứ. Để đẩy nhanh thời gian xử lý ở cửa khẩu, các nhà xuất khẩu có thể hoàn tất một số thủ tục hải quan nhất định trước khi vận chuyển. Ví dụ, thông qua Dịch vụ Quốc tế của APHIS mà hiện nay có thể thực hiện tại một số nước để khai báo trước chứng từ nhập khẩu như giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Các thông tin chi tiết về cách thức khai báo hải quan trước của Hoa Kỳ có thể biết được qua trang Web:
      www.aphis.usda.gov/ppq/precealrance
      Các nhà xuất khẩu cũng có thể sử dụng Hệ thống Thương mại tự động do Hải quan Mỹ xây dựng nhằm hoàn tất chứng thư điện tử. Thông tin cụ thể trên trang Web: 
      www.cbp.gov/xp/cgov/import/operations_support/automated_sys­tems/ams/
      b. Cộng đồng Châu Âu
      Những thủ tục khai báo hải quan trong Cộng đồng Châu Âu (EU) khác nhau tùy thuộc từng nước. Tuy nhiên, rất nhiều nước ở đây có hệ thống hải quan điện tử và các chương trình khác giúp đẩy nhanh thời gian khai báo. Thông tin cụ thể về các thủ tục hải quan và biểu mức thuế quan (theo quốc gia) xem trên trang Web: Hiệp hội Thuế và Hải Quan:
      www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/comm/about/wel­come/index_en.htm
      Trung tâm Xúc tiến nhập khẩu từ các n­ớc đang phát triển (CBI): www.cbi.nl
c. Nhật Bản
      Tr­ớc khi hàng đến, các nhà xuất khẩu phải thông báo cho các trạm kiểm dịch tại địa điểm nhập khẩu biết thông qua hệ thống điện tử do Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội quản lý. Để giảm thời gian cho thí nghiệm ở Nhật Bản hay ở tại nước xuất khẩu và kết quả kiểm tra sẽ được dùng cho việc khai báo hải quan trước. Thuế tiêu thụ và các khoản thuế nhập khẩu khác phải được trả trước khi những khai báo được hoàn tất. Thông tin thêm về các thủ tục nhập khẩu xem tại:
      www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/index.html
      Hải quan Nhật Bản: www.customs.go.jp/english/index.htm

      a. Úc
      Các quy định về Vệ sinh và Kiểm dịch Thực vật:
      www.daffa.gov.au/aqis/import
      b. Bhutan
      Cơ quan Điều phối Nông nghiệp và Thực phẩm Bhutan (BAFRA)
      Bộ Nông nghiệp, Thimphu, Bhutan
      Điện thoại: +975 2 327 031
      Fax: +975 20327 032
c. Cộng hoà nhân dân Trung Hoa
      Tổng cục quản lý Chất l­ợng, Thanh tra và Kiểm dịch của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (AQSIQ):www.aqsiq.gov.cn/
      Email: webmaster@aqsiq.cn
      Điện thoại: +86 10 8226 0001 hoặc +86 10 8226 1600
      Bộ Th­ơng mại (MOFCOM): www.mofcom.gov.cn
      Điện thoại: +86 10 65120 1919
      Bộ Nông Nghiệp (MOA): www.agri.gov.cn
      Điện thoại: +86 10 6419 3366
      d. Hồng kông
      Cục Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường: www.fehd.gov.hk
      Chánh Thanh tra Y tế (Xuất/ Nhập khẩu) Điện thoại: +852 2867 5570 Fax: +852 2521 4784 Website của Bộ Nông nghiệp, Ng­ nghiệp và Bảo tồn để có các thông tin về nhập khẩu: www.afcd.gov.hk/
      e. Ấn Độ
      Các nguyên tắc về nhập khẩu các mặt hàng nông sản: www.exim.indiamart.com
      f. Malaysia
      Thông tin về các nguyên tắc và quy định nhập khẩu: www.agrolink.moa.my
      g. Newzealand
      Cơ quan An toàn Thực phẩm New Zealand: www.nzfsa.govt.nz/labeling­composition
      i. Pakistan
      Thông tin về các nguyên tắc về nhập khẩu các mặt hàng nông sản và thủy sản: www.cbr.gov.pk
      k. Philippin
      Văn phòng Thực phẩm và D­ợc phẩm (Bộ Y tế): www.bfad.gov.ph
      Điện thoại: +63 (2) 807 072; 842 56 06; 842 4538Fax: +63 (2) 842 4603Liên hệ: Giám đốc Điều hành (director@bfad.gov.ph)
      Bộ Nông nghiệp: www.da.gov.ph
      Điện thoại: +63 (2) 928 8741 – 65 Fax: +63 (2) 929 8183; 928 5140
      Liên hệ: Th­ư ký phụ trách Nông nghiệp, Tr­ởng phòng quan hệ quốc tế
      l. Singapore
      Các quy định nhập khẩu www.customs.gov.sg/leftNav/info/imp/Import+requirements.htm
      m. Thái Lan
      Các nguyên tắc nhập khẩu với các mặt hàng nông sản:
      www.doa.go.th/en
      www.nfi.or.th/nfi/home.php?form[module]=links&forms[index]=index&form[lang]=eng
      Các nguyên tắc nhập khẩu với các mặt hàng thủy sản: www.fisheries.go.th/english/index.php
      n. Việt Nam
      Tổng cục Hải Quan: www.itpc.hochiminhcity.gov.vn/english/trade_guide/vn_tariff/ vn_index.html
      Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
      www.agroviet.gov.vn/en/default.asp
7. Chứng nhận nông sản xuất khẩu


      a. Chứng nhận về môi trường
      * Nông nghiệp hữu cơ
      Một số tiêu chuẩn trang trại hữu cơ
Yêu cầu áp dụng trong trồng trọt:
Chăn nuôi yêu cầu áp dụng:
Chọn hạt giống và nguồn thực vật
Sức khoẻ vật nuôi và chăm
Duy trì độ phì đất và chu trình tái
 
sóc tốt.
 
tạo các chất hữu cơ.
Dinh dưỡng, nuôi thả.
Nghiêm cấm việc sử dụng cây
Phương thức vận chuyển và
 
trồng biến đổi gen.
 
giết mổ.
Đa dạng hoá cây trồng trên đồng
  
 
ruộng.
  
Chế biến, đóng gói và truy xuất
  
 
nguồn gốc của sản phẩm.
  
Sử dụng phân bón hữu cơ và các
  
 
hợp chất hữu cơ trong việc phòng
  
 
trừ sâu bệnh và cỏ dại.
  


      b. Các thông tin về nông nghiệp hữu cơ
      *. Quốc tế:
      Liên đoàn Quốc tế về trào lưu Nông nghiệp Hữu cơ (IFOAM): www.ifoam.org 
      Email: headoffice@ifoam.org
      Điện thoại: +49 228 926 5010
      Tổ chức Nông – Lương Liên Hợp Quốc (FAO):  www.fao.org/organicag/default.htm
      Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD): www.unctad.org
      Trung tâm thương mại Quốc tế (ITC): www.intracen.org 
      *. Marketing:
      Mạng l­ới th­ơng mại hữu cơ – Vương quốc Anh www.organics.com
      Email: info@organicTS.com
      Điện thoại: +44 797 410 3109
      Mạng lưới hợp tác quốc tế ­ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA FAS)
      www.fas.usda.gov/agx/organics/index.htm 
      *. Các trung tâm nghiên cứu:
      FIBL – Thụy Sĩ  www.fibl.org/english/index.php  Email: info.suisse@fibl.org Điện thoại: +41 628 867 272 
      Nghiên cứu Hữu cơ – Vương quốc Anh www.organic­research.com 
      Mạng lưới truyền thông quốc gia về Nông nghiệp bền vững – Hoa kỳ : www.attra.org
      *. Tổ chức trợ giúp quốc gia và cơ quan chứng nhận ở Châu á:
      www.fao.org/es/esc/en/20953/21020/highlight_35950en.html
      c. Chứng  nhận ISO 14001
      Các thông tin về ISO 14001 Quốc tế:
      Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO): www.iso.org 
      Các hỗ trợ và cơ quan cấp giấy chứng nhận quốc gia ở Châu á:
      www.fao.org/es/esc/en/20953/21020/highlight_35950en.html

      a. Thông tin về công bằng th­ơng mại Quốc tế:
       *. FLO quốc tế, Bonn, Đức: www.fairtrade.net
      Email: info@fairtrade.net
      Điện thoại: +49 228 949 230
      *. Cơ quan Chứng nhận FLO, Bonn/ Đức:Email: info@flo­cert.net
      *. Xuất khẩu sản phẩm công bằng thương mại đến Nhật bản:TransFair Nhật Bản: www.fairtrade­jp.org/AlterTrade  Nhật Bản: www.altertrade.co.jp 
      *. Tổ chức trợ giúp quốc gia và cơ quan cấp giấy chứng nhận ở Châu á:
      www.fao.org/es/esc/en/20953/21020/highlight_35950en.html

      b. Chứng nhận SA 800
*. Thông tin về SA8000 Quốc tế:
      Cơ quan Trách nhiệm xã hội Quốc tế Tel: +1 212 6841414 e­mail: info@sa­intl.org Web: www.sa­intl.org Danh sách các tổ chức chứng nhận SA8000:
      www.sa­ntl.org/index.cfm? fuseaction=document.show DocumentByID&nodelD=1& DocumentID=60
      Một môi tr­ờng làm việc an toàn và lành mạnh
      * Tổ chức trợ giúp quốc gia và cơ quan cấp giấy chứng nhận ở Châu á:
       www.fao.org/es.esc.en.20953/21020/highlight_35950en.html

Theo SPS Việt Nam

LIEN ANH CORP

Vận tải đường biển

Vận tải hàng không

Dịch vụ khai hải quan

Gửi hàng nhanh

Dịch vụ ủy thác XNK

Vận tải nội địa

Tư vấn xuất nhập khẩu

Cơ hội giao thương

Cơ hội giao thương

Du Lịch

Tuyển dụng

Arena Seaside Cam Ranh-Khu nghỉ dưỡng 5* Bãi Dài

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE / ZALO
0932 706 990

THỦ TỤC HẢI QUAN
0903 687 383

VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ - XUẤT NHẬP
0985 401 423

VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA
0903 687 383

CHỨNG NHẬN C/O - KIỂM DỊCH
0348 167 467

Email
truonglv@lienanhcorp.com

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

FACEBOOK LIEN ANH